گیاهان ترخون قبل از مرحله گلدهی درشرایط مزرعه ای توسط غلظت ۱۰۰ میکرومولارIAA  و NAA به طور جداگانه و سه بار در هفته تیمار شدند. محلولهای هورمونی بر روی بخشهای هوایی گیاهان پاشیده شد. پس از یک هفته گیاهان برداشت و در تاریکی با جریان هوا خشک گردیدند. اسانس بخشهای هوایی خشک شده به روش تقطیر با آب استخراج شد. بازده اسانس در تیمارها افزایش یافته و ترکیبات متشکله اسانس در بخش هوایی خشک شده بوسیله GC/MS³ مورد بررسی قرار گرفت. ترکیبات اصلی در اسانس نمونه شاهد شامل: متیل – چاویکول (۳۱/۸۲%)، سیس اوسیمن (۱۵/۵%)، ترانس بتا اوسیمن (۰۱/۴%) که ۴۷/۹۱ درصد کل ترکیبات متشکله اسانس را شامل می شوند. نتایج حاصل نشان داد که IAA و NAA سبب کاهش درصد متیل چاویکول و افزایش درصد سایر ترکیبات در گیاه ترخون می گردد.

 

برای دانلود فایل کلیک کنید


کلیدواژه ها :