همایش ملی بهره برداری ازگیاهان دارویی با حضورکارشناسان اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری سراسرکشور در البرز برگزار شد.

بهره برداری از گیاهان دارویی درعرصه های مراتع و جنگل از مهمترین محورهای این همایش درالبرز است.

علیرضا اورنگی رئیس سازمان جنگلها ،مراتع وآبخیزداری کشور گفت: هشت هزارگـونه گیاهی درمراتع وجنگل های کشور وجود داردکه مهمترین این گونه ها شیرین بیان ،باریجه وآنغوزه است که به کشورهای اروپایی ازجمله فرانسه ،ایتالیاوآلمان صادر می شود که ارزش آنغوزه و باریجه در این کشورها هرکیلو ۲۶ دلاراست.

وی افزود: پارسال حدود ۲۰ هزارتن گیاهان دارویی به ارزش ۴۷۰ میلیون دلاربه کشورهای اروپایی صادر شده است .

وی افزود:هم اکنون اجرایی کردن طرح توسعه گیاهان دارویی با هدف اقتصادی وسودآوری مهمترین اولویت های سازمان جنگلها ،مراتع وآبخیزداری کشور است.

این همایش به مدت ۲ روز باهدف ترویج وآموزش گیاهان دارویی دراقلیم های متفاوت درالبرز برگزار می شود.

Please follow and like us:
Pin Share