دکتر سید محمد فخر طباطبایی

http://medicinalplants.persiangig.com/Dr%20Omidbaigi/Dr%20Omidbaigi%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C%20(33).jpg

دکتر سید محمد فخر طباطبایی از مفاخر علمی ایران است که عمر پر بار خود رابرای تربیت نسل پویا و محقق در دانشگاهها و برای شناختن و شناساندن گیاهان این مرز و بوم به جهانیان در دامن دشت و کوه و صحرا گذراند. او که به حق از دوست داران راستین طبیعت بود، هماره سعی بر آن داشت که دین خود را به نسبت به مادر بشریت یعنی زیست بوم خود ادا نماید و البته به دانشجویانش هم بر این مهم تاکید ورزید.

او نه تنها در علوم زیست شناسی، گیاه شناسی، بوم شناسی و گیاهان داروئی آثار ارزشمند و ماندگاری از خود به یاد گار گذاشت بلکه دانشجویان بنام و دانشمندی را به جامعه علمی ایران تقدیم کرد که هر کدام از آنها امروز از مفاخر علم زیست شناسی، گیاه شناسی و گیاهان داروئی است.

بیادم هست وقتی با مرحوم دکتر رضا امید بیگی که خود از چهره های ماندگار تحقیق، تولید و فرآوری گیاهان داروئی و عصاره های گیاهی می باشد، در مزرعۀ گیاهان داروئی یاسوج همکاری داشتم، وی از ارزش های علمی، ادبی و اخلاقی دکتر سید محمد فخر طباطبائی به حدی تعریف کرد که شک نکردم رابطۀ دکتر امید بیگی و دکتر طباطبائی فراتر از نوع رابطۀ استاد و دانشجو بلکه در حد مراد و مرید است.

و زمانی که ارادت فوق العاده دکتر مسعود میر معصومی را بر بالین دکتر سید محمد فخر طباطبائی در بیمارستان دیدم، دانستم استاد نه تنها در اندیشۀ شاگردانش که در دل آنها هم تاثیرات دلپذیر و پایداری از خود به جا گذاشته است.

من گرچه در کلاس های رسمی استاد به عنوان دانشجو ننشته ام اما در تمام سی سال گذشته از درس های علمی، ادبی و فرهنگی استاد به سان دانش آموزی تشنه بهره ها برده ام. وقتی بنا به ضرورت، تدریس درس اکولوژی تغذیه به عهده من گذاشته شد، دست به دامن استاد سید محمد فخر طباطبائی شدم که مرا یاری کند تا درس به بهترین صورت ممکن ارائه گردد.

باور کردنی نیست که استاد با هزینۀ شخصی از تهران به شیراز آمدند و دو جلسه کلاس های کارشناسی و کارشناسی ارشد درس اکولوژی تغذیه را با بیان اصول و مبانی اکولوژی تدریس کردند و بعد دست مرا گرفتند و از فراز و نشیب های موضوع اکولوژی گذراندند تا فصل دهم کتاب من با عنوان ” بد غذائی و تخریب طبیعت” شکل گرفت. ا

ستاد دکتر سید محمد فخر طباطبائی تنها در حوزه علوم زیستی قلم نمی زد، گاهی نوشته های نثر و نظم اورا می خواندم و لذت می بردم و سپس آرزو می کردم همۀ اساتید از ایشان تبعیت کنند و تنها در یک رشته خود را بر جسته نسازند. آدمی که از ادب و فرهنگ بهره وافی و کافی نبرده باشد نمی تواند در کلاس درس انسان فرهیخته تربیت نماید.

به نظر من چهار مقالۀ اکولوژی استاد سید محمد فخر طباطبائی با چهار مقالۀ ابوالحسن احمد سمر قندی عروضی هم سنگ است و در بعضی جهات برتری دارد. امروز در این گرد هم آئی بزرگ گرچه جای خالی استاد مرا و همۀ شاگردانش را رنج می دهد.

اما جای بسی خوشحالی است که می توان دید، نتیجۀ زحمات استاد به بار نشسته و اندیشه های او در قلم اندیشمندان این آب و خاک جاری گشته که می گفت ” اگر دانشگاها و دانشجویان ایرانی می دانستند که خاک پر گهر ایران زمین مهد چه گیاهانی است و چه اثرات معجزه آسائی از گیاهان داروئی ایران قابل انتقال به حوزه سلامت انسان است، هرگز دل به داروهای شیمیائی اروپا نمی سپردند.”

کتابهای استاد فخر طباطبایی:
-۱ بر خورد سیستمی با طبیعت – شرکت سهامی انتشار
-۲ جامعه شناسی گیاهی – شرکت سهامی انتشار
-۳ زیست شناسی ۱ و ۲ برای دبیرستانهای کشاورزی- نشر ایران

 

منبع: مقاله آقای دکتر موسی صالحی در کتابچه اولین نشست هم اندیشی با پیشکسوتان گیاهان دارویی ایران (انجمن گیاهان دارویی ایران)، ۲۱ مهرماه ۱۳۹۰