اثر عناصر غذایی و اسید سالیسیلیک بر عملکرد بذر و اجزای عملکرد گشنیز

رحیمی عبدالرحمان*,مشایخی کامبیز,همتی خدایار,دردی پور اسماعیل

 * گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در سال ۱۳۸۶، به منظور بررسی اثر عناصر غذایی و اسید سالیسیلیک بر میزان عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گشنیز، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با ۱۰ تیمار (اسید سالیسیلیک، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم، روی، آهن، بر، مولیبدن و شاهد) و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گرگان انجام گردید.

نتایج نشان داد که در بین تمامی صفات مورد بررسی تنها وزن هزاردانه پاسخ معنی داری به تیمارهای اعمال شده نداشت. همچنین اثر تیمارهای فسفر، روی، پتاسیم، نیتروژن و مولیبدن بر عملکرد بذر و اثر تیمارهای نیتروژن، روی، پتاسیم و فسفر بر وزن خشک شاخ و برگ نسبت به شاهد معنی دار بود.

ارتفاع و تعداد شاخه های فرعی به طورمعنی داری در اثر تیمارهای نیتروژن، روی، پتاسیم، فسفر و مولیبدن افزایش یافتند. تمامی تیمارها به جز اسید سالیسیلیک، تعداد چتر در بوته را به طور معنی داری افزایش دادند و تعداد چتر در بوته بیش ترین همبستگی را با عملکرد بذر داشت.

کلید واژه: گشنیز، عناصر غذایی، اسید سالیسیلیک، عملکرد، اجزای عملکرد

 

برای دانلود متن کامل مقاله روی دکمه زیر کلیک کنید

Please follow and like us:
Pin Share

کلیدواژه ها : ,