قطرهخوراکیبابونه Chamomill Drop     

قطره خوراکی بابونه

قطره خوراکی بابونه

 

 

شکلدارویی‌: Drop 30ml

حاوی‌: اسانسکامازولن،آپیجنین‌.

موارد مصرف:

۱- رفعالتهابمخاطدهانومخاطگوارشوالتهابهموروئید.

۲- آنتیاسپاسمودیک‌.

۳- ضدنفخومقویمعده‌.

راهمصرفومیزان مصرف:

۱- بعنواندهان شویهیاغرغره‌: روزی‌ ۳ بارهرباریکقاشقمرباخوریاز دارودرنصفلیوانآبنیمگرممخلوطوغرغرهشود.

۲- بعنوانبخوراستنشاقی‌: روزی‌ ۲ بارهرباریکقاشقمرباخوریدر یک لیتر آبجوشاناضافهوبخوردادهشود.

۳- ضدعفونیفضایاتاق‌: یکقاشقغذاخوریدریکلیوانآبجوش اضافهشدهتابخاراتدرفضایاتاقمنتشرشود.

۴- مصرفموضعیدرهموروئید: یکقاشقغذاخوریدر  یک لیتر آبنیمگرم اضافهومحلآسیبچندبارشستشوشود.

۵- ضدعفونیکنندهموضعی‌: یکقاشقغذاخوریدر  یک لیتر آبنیمگرمحلشدهروزانهچندبارموضعموردنظرشستشوشود.

۶- ضدعفونیکردنخردسالان‌: یکقاشقغذاخوریدر  یک لیتر آبنیمگرم ودریکوانکوچکریختهوکودکدرآنحمامشود.

راهمصرفمعمولی‌:

۱- بزرگسالان‌: روزی‌ ۳ بارهربار ۳۰ قطرهدریکفنجانآبنیمگرمبعداز غذا.

۲- اطفال‌: روزی‌ ۳ بارهربار ۲۰-۱۰ قطرهباکمیآببعدازغذا.

نکاتمهمبرایمصرفصحیحدارو:

۱- بعنوانضدالتهابوضدسوزشمعدهورودهبایدنیمساعتقبلازغذا مصرفشود.

۲- بعنوانضداسپاسموضدنفخبایدیکساعتبعدازغذامصرفشود.

۳- ازمصرفدارواطرافوداخلچشمخودداریشود.

Please follow and like us:
Pin Share