به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از تایمز هندوستان، در کنفرانس دو روزه “گیاهان دارویی و معطر برای توسعه و رفاه روستایی”  دوازدهمین برنامه پنجساله توسعه حوزه گیاهان دارویی و معطر هندوستان تصویب و برای اجرا تقدیم به دولت شد.

این کنفرانس توسط انجمن گیاهان دارویی و معطر هند (MAPAI) اداره تحقیقات گیاهان دارویی هند (DMAPR) و دانشگاه علوم کشاورزی آناند (AAU) در روزهای ۲۵ تا ۲۷ ژانویه سال جاری در شهر آناند برگزار شد.