اثر محمد کاظم گیلانی ( فرزند محمد رشتی: ملک الاطباء گیلانی)
تصحیح و تحقیق: دکتر رسول چوپانی

آشنایی با سته ضروریه و مبانی تدابیر حفظ تندرستی براساس سن، مزاج، جنسیت، چاقی، لاغری، مسافرتهای خشکی و دریایی، بهداشت اعضاء و اندامهای مختلف و دانش تغذیه و انواع مواد غذایی و نیز پیش آگهی بیماریها
قیمت کتاب: ۵۰۰۰تومان