بازنویسی کتاب مقامع الرشیق لمنکری طب العتیق

مولف: اعتماد الاطباء دکترحاج میرزا حسین همدانی
به انضمام تک نگاره های پزشکی به صورت مصور
تصحیح و تحقیق: رضایی زاده- طاهری پناه    سال ۱۳۸۶

مولف هم بر علوم پزشکی غربی و هم بر مکتب طب سنتی تجربه و تسلط داشته و باور به کارایی هردو دانش در ای خود به دور از افراط و تفریط داشته که اهمیت کتاب را دو چندان می کند.
قیمت کتاب: ۴۵۰۰ تومان