بررسی گیاه دارویی ختمی و آشنایی با نحوه کاشت ، داشت و برداشت آن و ترکیبات شیمیایی ، خواص دارویی،دامنه انتشار و…