« دومین کنگره ملی گیاهان دارویی » توسط
شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و با همکاری سازمانها و مؤسسات
مرتبط در روزهای ۲۵ و ۲۶اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ درتهران، مرکز همایش های بین
المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد.

از کلیه
اساتید، متخصصین و علاقمندان دعوت بعمل می آید تا نسبت به ارسال خلاصه
مقاله خود در یکی از محورهای فوق الذکر حداکثر تا تاریخ ۹۱/۸/۳۰ از طریق سایت کنگره اقدام نمایند.

آدرس اینترنتی : دومین کنگره گیاهان دارویی