برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات درباره مسائل مربوط به تولید و فرآوری گیاهان دارویی، همایشهای مرتبط با گیاهان دارویی، معرفی کتابها، شرکتها و افراد فعال در این زمینه و … به سایت “شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی” مراجعه نمایید.

www.medplant.ir

شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی