سمی ترین گیاهان جهان, گیاهان سمی, گلهای سمی


۱. شوکران آبی غربی : از جوهر این گیاه برای کشتن سقراط استفاده شد


 


سمی ترین گیاهان جهان, گیاهان سمی, گلهای سمی


۲. گیاه کاستور : یکی از سمی ترین گیاهان دنیاست که در هند و آفریقا رشد می کند


 


سمی ترین گیاهان جهان, گیاهان سمی, گلهای سمی


۳. تاج الملوک :به کلاه شیطان شهرت دارد.


 


سمی ترین گیاهان جهان, گیاهان سمی, گلهای سمی


۴. درخت استرکنین : گفته می شود کلوپاترا ملکه مصر از این گیاه برای کشتن خدمتکارش استفاده کرده است.


 


سمی ترین گیاهان جهان, گیاهان سمی, گلهای سمی


۵. خانه بدوش زهری : در آفریقای جنوبی رشد می کند.


 


سمی ترین گیاهان جهان, گیاهان سمی, گلهای سمی


۶. گل مار سفید : این گیاه مادر آبراهام لینکلن رئیس جمهور آمریکا را کشته است


 


سمی ترین گیاهان جهان, گیاهان سمی, گلهای سمی


۷. گیاه کیسه ای : به اتریکولاریا ماکروهیزا نیز شهرت دارد و طعمه های خود را می بلعد.


 


سمی ترین گیاهان جهان, گیاهان سمی, گلهای سمی


۸. گیاه کوزه بزرگ : برای انسان مرگ آور نیست ولی خطرناک محسوب می شود


 


سمی ترین گیاهان جهان, گیاهان سمی, گلهای سمی


۹. شیپور فرشته : به نفس شیطان کلمبیا نیز شهرت دارد.


 


سمی ترین گیاهان جهان, گیاهان سمی, گلهای سمی


۱۰. چشم های عروسک : به بانبری سفید نیز شهرت دارد و بر خلاف ظاهر زیبایش، به راحتی کشنده است.