مواد امتحانی گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای


ضرایب


۱ – فیزیولوژی گیاهی


۲


۲ – مواد تنظیم کننده رشد گیاهی


۲


۳ – تکثیر گیاهان


۲


۴ – ریز ازدیادی


۲


۵ – گیاه شناسی


۲


۶ – تغذیه گیاهان در باغبانی


۲


۷ – کشت و پرورش گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای


۳


۸ – اصلاح دارویی، ادویه ای و نوشابه ای


۳


۹ – زبان تخصصی انگلیسی باغبانی


۳