۱- بررسی اثر تنش خشکی و سطوح مختلف کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک گیاه دارویی شنبلیله در شهرستان کرمان


۲- بررسی اثر تنش خشکی و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد وزن تر بوته و اجزا آن در گیاه دارویی شنبلیله در شهرستان کرمان


۳- بررسی اثر تنش خشکی و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزا عملکرد گیاه دارویی شنبلیله در شهرستان کرمان


۴- بررسی اثر تنش خشکی و سطوح مختلف کود نیتروژن بر مقدار موسیلاژ گیاه دارویی شنبلیله در شهرستان کرمان


 


این مقالات از پایان نامه ارشد با عنوان:


بررسی اثر تنش خشکی و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه داروئی شنبلیله  (Trigonella Foenum-Graceum L.)در شهرستان کرمان


استخراج شده است و این پایان نامه با درجه عالی و نمره ۱۹.۷۵ ثبت گردیده است.