کتاب حاضر حاصل تلاش چندین ساله مدیر مسئول انتشارات کنکاش ،آقای محمد جزینی می باشد که توسط دکتر اصغری(استاد دانشکده داروسازی دانشگاه اصفهان) بررسی و تایید گشته است.