بررسی شرایط بهینه اگرواکولوژیکی و فیزیولوژیکی جهت دستیابی به بیشترین عملکرد و طول دوره گلدهی زعفران Crocus sativus L.

جلا ل عباسیان۱

۱: دانشجوی دکتری علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، دانشگاه گیلان Email: jalal.abbasian@gmail.com

 

چکیده:

زعفران از جمله محصولات کشاورزی مهم ایران است که نزدیک به ۹۰ درصد تولید آن در اختیار کشورمان می باشد. از آنجا که میزان گلدهی و طول دوره گلدهی زعفران اهمیت بالایی در راندمان اقتصادی آن دارد، در این تحقیق با گردآوری و تجزیه و تحلیل نتایج تحقیقات مختلف، اثر شرایط مختلف اگرواکولوژیکی و فیزیولوژیکی بر میزان گلدهی و طول دوره گلدهی زعفران بررسی شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که از جمله شرایط فیزیولوژیکی مؤثر بر میزان گلدهی زعفران، اندازه ی کورم آن می باشد که با میزان گلدهی رابطه مستقیم دارد. در مقایسه بین کورمهایی با وزنهای ۲ تا ۴ گرم، ۴ تا ۶ گرم، ۶ تا ۸ گرم و ۸ تا ۱۰ گرم، مشخص شد که کورمهای با وزن بالاتر (۸ تا ۱۰ گرم) عملکرد بیشتری نسبت به کورمهای کوچکتر داشته اند. از دیگر شاخصهای فیزیولوژیک مؤثر در گلدهی زعفران، سن گیاه است که تا سال چهارم بعد از کاشت گلدهی افزایش و سپس کاهش می یابد. بررسی شرایط اگرواکولوژیکی نیز نتایج نشان می دهد که دور آبیاری ۲۴ روزه و به صورت کرتی علاوه بر صرفه جویی در میزان آب مصرفی نسبت به روش جوی و پشته ای، به دلیل تولید کورم های بزرگتر، بیشترین میزان گل را تولید خواهد کرد. از جمله دیگر شرایط اکولوژیکی دمای هوا است که بهترین دما برای گلدهی زعفران بین ۲/۱۲ تا ۲/۱۴ درجه سانتی گراد در فصل گلدهی می باشد. بیشترین میزان تراکم کشت در محدوده ۶/۱۷۷ بنه در مترمربع و عمق کشت در ۱۵-۲۰ سانتیمتری بیشترین دوره گلدهی و بیشترین مقدار محصول برابر با ۰۸/۵ کیلوگرم بر هکتار را خواهد داد.

 

 

منبع: خلاصه مقالات همایش ملی آخرین دستاوردهای زعفران، دانشگاه تربت حیدریه