شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فایل صوتی سلسله جلسات مزاج شناسی استاد حسین خیراندیش را در اختیار شما بازدیدکنندگان عزیز قرار می دهد.

 
جلسه اول:
(مقدمه)

معرفی روش های تشخیص بیماری در طب اسلامی
معرفی جهت گیری های درمانی در طب اسلامی (تطهیر جسمی، معدی، خونی، جنسی، روانی)

قسمت اول:
۴۶ دقیقه، ۴.۲ مگابایت

قسمت دوم:
۴۷ دقیقه، ۴.۳ مگابایت

 


جلسه دوم:
(شروع مباحث مزاج شناسی)

جلسه دوم :
مزاج شناسی
اخلاط اربعه
کاربردهای مزاج شناسی در: نظام خانوادگی،جامعه شناسی، تغذیه، مدیریت
گرمی و سردی
ارکان اصلی نظام خلقت (آتش، هوا، آب، خاک)
رکن پنجم (رکن معنوی نظام طبیعت)
خلقت انسان

قسمت سوم:
۴۷ دقیقه، ۴.۳ مگابایت

قسمت چهارم:
۶۰ دقیقه، ۵.۵ مگابایت

..
جلسه سوم:.
.
مراحل خلقت (گیاهان، حیوانات، انسان)
شکل گیری نطفه
به دنیا آمدن بچه
برخی خصوصیات رفتاری افراد گرم و سرد

قسمت پنجم:
۶۰ دقیقه، ۵.۵ مگابایت

قسمت ششم:
۶۱ دقیقه، ۵.۶ مگابایت

..
جلسه چهارم:
.
مزاج سن
مزاج موقعیت جغرافیایی
مزاج موقعیت معنوی جغرافیایی
غذاای خوراکی، غذای بویایی

قسمت هفتم:
۶۸ دقیقه، ۶.۳ مگابایت

.
.
جلسه پنجم:
.
غذای شنیداری
غذای دیداری
غذای پنداری
غذای جذبی
غذای جنسی

قسمت هشتم:
۶۰ دقیقه، ۵.۵ مگابایت

قسمت نهم:
۵۹ دقیقه، ۵.۴ مگابایت

.
                                         جلسه ششم:

قسمت دهم:
۴۴ دقیقه، ۴ مگابایت

قسمت یازدهم:
۴۲ دقیقه، ۳.۹ مگابایت

.
                                         جلسه هفتم:

.
شکل گیری مزاج در انسان
مزاج معتدل
مزاج صفراوی (گرم و خشک)
مزاج دموی (گرم و تر)
مزاج بلغمی (سرد و تر)
مزاج سوداوی (سرد و خشک)

قسمت دوازدهم:
۳۳ دقیقه، ۳.۹ مگابایت

قسمت سیزدهم:
۳۲ دقیقه، ۴.۷ مگابایت
 

قسمت چهاردهم:
۳۲ دقیقه، ۴.۷ مگابایت

.
.
جلسه هشتم:
.
بیماری های صفراوی
بیماری های دم
بیماری های بلغمی

قسمت پانزدهم:
۳۰ دقیقه، ۴.۵ مگابایت

قسمت شانزدهم:
۳۰ دقیقه، ۴.۵ مگابایت
قسمت هفدهم:
۲۹ دقیقه، ۴.۳ مگابایت

.
.
جلسه نهم:
.
بیماری های سوداوی

قسمت هجدهم:
۵۲ دقیقه، ۴.۷ مگابایت

قسمت نوزدهم:
۵۳ دقیقه، ۴.۸ مگابایت

.
                                         جلسه دهم:.

زمینه های پیدایش سودا

قسمت بیستم:
۴۵ دقیقه، ۴.۲ مگابایت

.
.
جلسه یازدهم:.
نکاتی در تجویز دارو
استفاده از سرکنگبین در غلیه اخلاط مختلف

قسمت بیست و یکم:
۴۹ دقیقه، ۴.۵ مگابایت

قسمت بیست و دوم:
۴۹ دقیقه، ۴.۵ مگابایت
.

.
                                       جلسه دوازدهم:.

مزاج صنعتی
مزاج تربیتی
تکرار و عادت
تمرین عملی مزاج شناسی تطبیقی (مردان)

قسمت بیست و سوم:
۵۵ دقیقه، ۵ مگابایت

قسمت بیست و چهارم:
۵۲ دقیقه، ۶.۳ مگابایت
.

.
                                      جلسه سیزدهم:.

تمرین عملی مزاج شناسی تطبیقی (مردان)

قسمت بیست و پنجم:
۴۸ دقیقه، ۵.۸ مگابایت

.

.
جلسه چهاردهم:
..

درمان اخلاط ترکیبی
پاسخ به سوالات

قسمت بیست و ششم:
۵۴ دقیقه، ۵ مگابایت

قسمت بیست و هفتم:
۵۲ دقیقه، ۴.۸ مگابایت

منبع مطالب فوق : وبلاگ طب اسلامی

Please follow and like us:
Pin Share