به منظور بررسی تاثیر لجن فاضلاب بر میزان عناصر کم مصرف خاک و جذب آنها در اندامهای گیاه دارویی گاوزبان، آزمایشی در قالب طرح کرتهای خرد شده در سه تکرار، شش تیمار کودی و شش تیمار سال در مزرعه پژوهشی دانشگاه کشاورزی ساری انجام گردید. تیمارهای کودی شامل: دو سطح ۲۰ و ۴۰ تن در هکتار از لجن فاضلاب، تلفیقی از لجن فاضلاب و کود شیمیایی، کود شیمیایی، شاهد و سالهای مصرف به صورت: سال ۸۵، سال ۸۵ و ۸۸، سال ۸۵ و ۸۶، سال ۸۵، ۸۶ و ۸۸، سال ۸۵ تا ۸۷ و سال ۸۵ تا ۸۸ کود خورده بودند. نتایج نشان داد که تیمارهای کودی بر میزان جذب این عناصر در خاک، برگ و گل گیاه دارای اثر معنی دار بود. سالهای مصرف کود نیز در همه موارد به جز میزان جذب روی و منگنز در برگ گیاه دارای اثر معنی دار بود. اثرات متقابل تیمارهای سال و کود در خاک بر میزان غلظت تمامی عناصر کم مصرف به جز منگنز معنی دار بود در حالی که در برگ گیاه فقط بر میزان جذب آهن و مس اختلاف معنی دار داشت. این اثر در گل گیاه نیز بر میزان جذب منگنز و مس اثر معنی دار نشان داد که باعث افزایش تقریبا بیش از دو برابر غلظت این عناصر در اندامهای گیاهی شد.

 

برای دانلود فایل کلیک کنید