زمینه و اهداف: سودوموناس آئروژینوزا یکی از باکتری های بیماریزای فرصت طلب بسیار مهم می باشد. سویه های موکوئیدی سودوموناس آئروژینوزا تولید مواد بسیار موکوئیدی می کنند که از آلژینات تشکیل شده است و مهمترین نقش را در تشکیل بیوفیلم دارد. در این مطالعه اثر اسانس بابونه بر تشکیل بیوفیلم در سودوموناس آئروژینوزا مورد بررسی قرار گرفته است.

روش بررسی: از سودوموناس آئروژینوزا ۸۸۲۱M به عنوان سویه استاندارد در تشکیل بیوفیلم استفاده شد. برای بررسی اثر ضد میکروبی اسانس بابونه با غلظت ۵۰% در DMSO از روش دیسک دیفیوژن استفاده شد. اثر اسانس بر تشکیل بیوفیلم در محیط L.B حاوی غلظت های ۰.۲، ۰.۳۵ و ۰.۵ میکروگرم از اسانس در میلی لیتر و بعد از گرمخانه گذاری به مدت ۲۴ ساعت در ۳۷°C به روش Fonseca اندازه گیری شد. از محیط کشت تلقیح شده بدون اسانس به عنوان شاهد مثبت و از محیط کشت تلقیح نشده بدون اسانس به عنوان شاهد منفی استفاده شد.

یافته ها: اسانس بر باکتری فاقد خاصیت ضد میکروبی بود، و در حضور اسانس با غلظت های ۰.۲ mg/ml و ۰.۳۵ mg/ml تولید بیوفیلم اختلاف معناداری با شاهد مثبت نداشت، اما تولید بیوفیلم در حضور ۰.۵ mg/ml اسانس، کاهش معناداری نسبت به شاهد مثبت داشت.

نتیجه گیری: هر چند اسانس بابونه اثر ضدمیکروبی بر روی سودوموناس آئروژینوزا ندارد، اما باعث کاهش تولید بیوفیلم می گردد. از آنجا که تشکیل بیوفیلم یکی از فاکتورهای بیماریزایی در سویه های موکوئیدی می باشد، لذا احتمالا با مطالعات بیشتر امکان کنترل عفونت های مربوطه با استفاده از این نتایج نیز وجود دارد.


کلیدواژه ها :