پنجاه و ششمین جلسه ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب ایرانی روز دوشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۱ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این جلسه که به دعوت دبیر محترم این ستاد برگزار شد، در خصوص مسائل زیر بحث و بررسی شد:

– ارائه اخبار مهم ستاد.

– نقش استاندارد در فرآوردههای حاصل از گیاهان دارویی (عملکرد ملی، چالش ها و برنامه ریزی ها)

– بررسی طرح توسعه مهندسی داروسازی گیاهی (ضرورت، اهمیت، برنامه ها و محدودیتها)