ماکرومیست ها منابع جدیدی برای کشف ترکیبات جدید دارویی با اثرات مختلف بیولوژیک به شمار میآیند.Phellinus conchatus قارچی دارویی متعلق به خانواده Hymenochaetaceae میباشد. گونه های این قارچ علاوه بر داشتن خاصیت های آنتی اکسیدان، ضد سرطان و ضد باکتری در طب سنتی برای درمان بسیاری از بیماریها مورد استفاده قرار میگیرد.

روش بررسی: در این تحقیق جمعآوری و شناسایی قارچ P. conchatus با استفاده از خصوصیات ماکرومورفولوژیکی و میکرومورفولوژیکی، روابط میزبانی و پراکنش انجام گرفت و سپس عصارهگیری جهت انجام آزمون زیست سنجی((Bioassay علیه باکتریهای گرم-منفی و گرم-مثبت به روشهای انتشار روی دیسک، تعیین حداقل غلظت مهارکننده رشد(MIC) و حداقل غلظت کشنده (MBC) باکتریها انجام پذیرفت.

نتایج: عصارههای متانولی تام و کلروفرمی اثرات بازدارنده روی ۳ باکتری Staphylococcus aureus،aeruginosa Pseudomonas و Bacillus cereus نشان میدهند و در مورد عصاره بوتانولی، نتایج MIC و MBC به ترتیب برای باکتریهای مذکور) ۱،(۲mg.disk ،)۲، mg.disk (4 و) ۸، mg.disk16 (مشاهده شدند.

نتیجه گیری: نتایج نشان میدهند که عصاره های مختلف به ویژه عصاره بوتانولی قارچ دارویی Phellinus با دارا بودن مواد موثر، باعث نشان دادن خواص ضد باکتریایی قوی این عصاره علیه باکتریها به خصوص باکتری بیماریزای مهم Pseudomonas Aeruginosa شده است.

 

برای دانلود فایل کلیک کنید

Please follow and like us:
Pin Share

کلیدواژه ها :