سطح برگ یک متغیر کلیدی برای مطالعات فیزیولوژیکی است، بنابراین مدل های دقیق و ساده ای که بتوانند سطح برگ گیاهان را تعیین کنند در موارد زیادی اهمیت دارند. سطح برگ در گیاه بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) نیز چه به عنوان یک گیاه دارویی و چه به عنوان یک سبزی برگی یکی از مهمترین اجزای این گیاه است و اندازه گیری آن اهمیت زیادی دارد. به این منظور آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در مورد گیاه دارویی بادرشبی انجام شد. برای تخمین سطح برگ این گیاه، وزن تر، وزن خشک و ابعاد برگ (طول و عرض برگ) اندازه گیری شدند. آنالیز رگرسیون سطح برگ با وزن تر، وزن خشک و ابعاد برگ مدل های متعددی را ایجاد کردند که می توانند برای تخمین سطح برگ انفرادی بادرشبی مورد استفاده قرار گیرند. بین تمام مدل های حاصل در این آزمایش دو مدل توانی LA=0.510 (L×W)0.946و LA=0.510 (L2×W2)0.473 که مبتنی بر مقادیر طول و عرض برگ هستند، به ترتیب دقیق ترین تخمین (RMSE=0.656، R2=0.877و RMSE=0.655، R2=0.877) را برای تعیین سطح برگ بادرشبی داشتند. می توان این گونه استنباط نمود که رگرسیون های حاصل ازL×W و L2×W2 می توانند به طور مناسبتری سطح برگ را تخمین بزنند، ولی طول و عرض برگ به تنهایی تخمین مناسبی از سطح برگ ارائه ندادند. در بخش تایید مدل نیز اثبات شد که مدل منتخب می تواند سطح برگ را در گیاه بادرشبی با دقت و سرعت نسبتا بالا تخمین بزند.

برای دانلود فایل کلیک کنید

Please follow and like us:
Pin Share

کلیدواژه ها : ,