تایج یک پژوهش جدید نشان داد که عصاره مریم گلی می تواند محرک غده تیروئید باشد و سطح سرمی هورمون های T3 & T4 را افزایش دهد. گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) یکی از گیاهان دارویی محسوب می شود که در طب قدیم کاربرد وسیعی داشته و امروزه بسیاری از خواص دارویی آن شناخته شده است. لذا مطالعه ای با هدف بررسی اثرات عصاره گیاه مریم گلی بر هورمون های تیروئیدی T3 & T4و TSHدر موش های صحرایی نر هیپوتیروئیدیسمی توسط دکتر ناصر میرازی و همکارانش انجام شد.
یافته ها حاکی از آن است که غلظت پلاسمایی T3 & T4 و TSHدر گروه های تجربی هیپوتیروئیدی دریافت کننده عصاره در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معناداری را نشان دادند. نتایج نشان داد عصاره مریم گلی می تواند محرک غده تیروئید باشد و سطح سرمی هورمون های T3 & T4 را افزایش دهد.


کلیدواژه ها :