در راستای تحققق همکاری های پژوهشی وآموزشی میان نظام مهندسی کشاورزی ،منابع طبیعی و مرکز رشد جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام  مسوولان این دو دستگاه اجرایی نشست مشترکی برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ایلام ،در این نشست مهندس مفتاحی زاده مدیر پژوهشی جهاد دانشگاهی و مهندس جعفر رضایی نیا نائب رئیس سازمان نظام مهندسی ایلام چگونگی تحقق این همکاری را در زمینه های آموزشی وپژوهشی به بحث و گفت و گو گذاشتند.