کتاب عصاره گیری و استخراج مواد متشکله گیاهان دارویی

عنوان کتاب: عصاره گیری و استخراج مواد موثره گیاهان دارویی
مولف: دکتر سید هادی صمصام شریعت
ناشر: انتشارات مانی
تاریخ چاپ: چاپ دوم، ۱۳۸۶
تعداد صفحات: ۲۵۸ صفحه

فهرست مطالب
فصل اول: عصاره گیری و استخراج مواد متشکله گیاهان دارویی
فصل دوم: جداکردن مواد متشکله موثره از یکدیگر
فصل سوم: روش های شناخت و تشخیص ساختمان شیمیایی مولکولی مواد
فصل چهارم: پیدایش مواد متشکله موثر گیاهان دارویی
فصل پنجم: روش ارزشیابی مواد موثره در فرآورده های گیاهان دارویی