به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی به نقل از خبرگزاری مهر، خسرو روضه ای ایجاد منطقه ویژه پرورش گیاهان دارویی را از دیگر بخش های مهم این پروژه دانست و ادامه داد: از مهمترین مکان هایی که مقرر شده در این پروژه احداث شود، ایجاد منطقه ای ویژه پرورش گیاهان دارویی که مخصوص منطقه بیجار گروس است و احیاء زمین های کشاورزی اطراف که در بادامستان واقع شده است جزو این پروژه خواهد بود.