به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان با گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، نمایشگاه گیاهان دارویی در دانشگاه ازاد اسلامی واحد میانه برگزار گردیده است.

بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد است.

اخبار تکمیلی و گزارش تصویری در این زمینه متعاقبا اعلام خواهد شد.