تکنولوژی ساخت دارو از منشا گیاه

 

عنوان کتاب: تکنولوژی ساخت دارو از منشا گیاه
مترجمین: دکتر فرنوش فرنیا، دکتر علی اصغر جهانگیری
ناشر: موسسه فرهنگی جهانگیری
تاریخ چاپ: ۱۳۷۳
تعداد صفحات: ۳۰۶ صفحه
فهرست مطالب
فصل اول: گونه های دارویی
۱-۱- پیشگفتار
۱-۲- گونه های دارویی تهیه شده از گیاهان
فصل دوم: مواد اولیه
۲-۱- بازیابی داروها
۲-۲- تجزیه داروها
فصل سوم: مواد استخراج کننده
۳-۱- واژه ها و تعاریف
۳-۲- حلال های دارویی
۳-۳- مخلوط حلال ها
فصل چهارم: فرآیندها
۴-۱- خردکردن، درجه بندی و طبقه بندی مواد دارویی گیاهی
۴-۲- استخراج داروها
۴-۳- خالص سازی مجموعه مواد
۴-۴- تغلیظ مجموعه مواد