گیاهان اسانس دار (گیاهشناسی، فیزیولوژی، شیمی، ژنتیک، بیوتکنولوژی، تجارت جهانی و ...)

عنوان کتاب: گیاهان اسانس دار (گیاهشناسی، فیزیولوژی، شیمی، ژنتیک، بیوتکنولوژی، تجارت جهانی و …)
مترجمین: دکتر کامبیز بقالیان، دکتر حسنعلی نقدی بادی
ناشر: نشر اندرز
تاریخ چاپ: ۱۳۷۹
تعداد صفحات: ۲۳۶ صفحه

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: گیاهشناسی
فصل سوم: فیزیولوژی
فصل چهارم: شیمی اسانس ها
فصل پنجم: ژنتیک
فصل ششم: فعالیت بیولوژیکی اسانس ها
فصل هفتم: بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و معطر
فصل هشتم: مسائل تجاری