نعناع فلفلی گیاه بسیار خوب برای کشت و کار می باشد چرا که در سال می شود چندین بار آنرا برداشت کرد. رشد و نمو این گیاه در فصل گرما بسیار خوب می باشد و می توان نشا آنرا در اوایل بهار یا آواخر تابستان به زمین اصلی انتقال داد. انتقال نشاه در اواخر تابستان باعث بهبود عملکرد گیاه در سال اول می گردد چرا رشد ریشه به سرعت در زمینی که خاک گرم است شروع شده و به اندازه کافی ذخیر برای سال بعد جمع می کند. جلوگیری از شیوع علف هرز بهترین راه برای افزایش کمیت و کیفیت نعناع فلفلی می باشد.
برچسب‌ها: نعناع فلفلی, داشت, علف هرز, گیاهان دارویی