شاید در اولین برخورد با چنین گیاهی این اندیشه در ذهن شما شکل گیرد که می شود آن را در مزرعه خودتان کشت کنید اما بایستی به شما بگویم که هیچ وقت اینگونه نیست. هر گیاهی خاک و بستر مناسب خود را می طلبد اگر فکر می کنید اینگونه نیست حتما کشت و کار آن را در مزرعه خودتان به صورت آزمایشی تست کنید. برای اینکه ببینیم خاک مرغوب چه خاکی است شما را دعوت به دیدن خاکی که از نظر کارشناسان کشت و کار گیاهان دارویی مناسب کشت سنبل الطیب است دعوت می کنم.
برچسب‌ها: سنبل الطیب, خاک زراعی, مدیریت مزرعه گیاهان دارویی, ساران