به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، اولین جلسه کمیته تدوین دستوالعمل اجرایی نحوه نظارت بر فروش گیاهان دارویی در عطاری ها در سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان و با حضور نمایندگان معاونت درمان، بهداشت، مرکز تحقیقات کشاورزی، منابع طبیعی، صنعت، معدن و تجارت، صنعت تولید داروهای گیاهی، استاندارد و یک عطار تشکیل شد.

در این جلسه مقرر شد دستورالعمل آموزشی برای تدوین دستورالعمل نظارت بر عطاری ها با همکاری سازمانهای استاندارد، صنعت، معدن، تجارت، بهداشت محیط (معاونت بهداشتی) و تعدادی از عطاران منتخب اصناف انجام شود و از این پس نیز هرگونه تبلیغات درمانی در عطاری ها با نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت تحت کنترل باشد. 


کلیدواژه ها : , ,