مواد امتحانی دکترای گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‌ای همراه با ضرایب آنها

۱ – فیزیولوژی گیاهی ۲

۲ – مواد تنظیم کننده رشد گیاهی ۲

۳ – تکثیر گیاهان ۲

۴ – ریز ازدیادی ۲

۵ – گیاه شناسی ۲

۶ – تغذیه گیاهان در باغبانی ۲

۷ – کشت و پرورش گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‌ای ۳

۸ – اصلاح دارویی، ادویه ای و نوشابه ای ۳

۹ – زبان تخصصی انگلیسی باغبانی – گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‌ای ۳


کلیدواژه ها :