http://mplant.persiangig.com/image/Matricaria%20Chamomilla.jpg

بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد گیاه دارویی بابونه (Matricaria Chamomilla L)

امین باقری۱ ، طاهره مختاری۱ ، نرگس حاجیان نژاد۱

۱-دانشجویان کارشناسی تولید و بهره برداری گیاهان داروئی مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی

چکیده

بابونه آلمانی یکی از قدیمی ترین و یکی از ۹ گیاه داروئی مهم شناخته شده در دنیا می باشد. در درمان بسیاری از بیماریها، صنایع غذایی و صنایع آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد . برای بررسی نقش رژیم های مختلف آبیاری و تنش بر عملکرد بابونه ، سه رژیم آبیاری ۷ ، ۱۰ و ۱۴ روز مورد استفاده قرار گرفت.این  آزمایش در سال زراعی ۱۳۹۰ در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه طرق مشهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳  تکرار انجام شد. ارتفاع بوته، تعداد گل ، وزن تر گل و عملکرد بذر با فواصل یک هفته ای از اردیبهشت تا پایان دوره زایشی گیاه  اندازه گیری شدند . طبق نتایج بدست آمده داده های مورد نظر برای هر سه صفت ارتفاع بوته ، تعداد گل و وزن تر گل دارای اختلاف معنی داری در سطح ۵ % بودند . آبیاری بر وزن هزاردانه بذر اثر معنی داری را نشان نداده است . وزن هزاردانه هر سه تیمار ۰.۰۲ بوده است . ولی  بر عملکرد بذر در هکتار موثر بوده است  .میزان بذر تولید شده در تیمار ۷ روز حدود ۱.۵ برابر بذر تولید شده در تیمار ۱۰ روز می باشد . نتایج این پژوهش و پژوهش های مشابه  نشان می دهد که بابونه گیاهی حساس به خشکی است .

واژگان کلیدی: بابونه آلمانی ، رژیم آبیاری ، تعداد گل ، ارتفاع بوته ، وزن گل

دریافت اصل مقاله

blank