http://mplant.persiangig.com/image/Menta.jpg

بررسی روند خشک کردن و کیفیت نعناع خشک شده در روش سنتی و مایکروویو

رسول همتیان۱، علیرضا مهدویان۱، مهدی منتظری۱، بهرام حسین زاده۲*

۱دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس۲

دانشجوی دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

توجه به اهمیت خشک کردن در مراحل پس برداشت و روشهای متنوع در این امر، تحقیقی جهت بررسی برخی از شیوه های موجود صورت پذیرفت. در این آزمایش روند خشک شدن برگ نعناع در دو روش خشک کردن سنتی و مایکروویو بررسی گردید. آزمایشات نشان داد که اثر زمان نمونه گیری بر مقدار تبخیر آب، در سطح احتمال ۱% در دو روش ذکر شده معنی دار بوده است. قطعات ۲.۵ سانتیمتری نسبت به قطعات ۵ سانتیمتری نرخ کاهش رطوبت بیشتری را در روش اول نشان دادند به طوریکه در روش  خشک کردن سنتی قطعات کوچکتر در ساعت اول  ۶ درصد بیشتر از قطعات بزرگتر رطوبت از دست دادند و اثر طول قطعات در این روش در سطح احتمال ۱% بر روی مقدار کاهش رطوبت معنی دار بود. برگ نعناع در خشک کردن به روش سنتی و مایکروویو به ترتیب در  ۱۷ ساعت و ۱۳۵ ثانیه خشک شده است. نمونه های خشک شده در هر دو روش خشک کردن از لحاظ رنگ، بو و بازار پسندی مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتیجه آن مقبولیت بازار برای نمونه های خشک شده به روش مایکروویو بود.

کلمات کلیدی: نعناع، خشک کن، سنتی، مایکروویو

 

دریافت اصل مقاله

blank