به گزارش  شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی به نقل از شفانیوز، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: گیاه دارویی بادیان رومی (آنیسون) اشتهاآور، مقوی و محرک معده و روده است.

محمد صالحی سورمقی ، افزود: بادیان رومی یا آنیسون Pimpinella anisum گیاهی دارویی است از خانواده جعفری که معمولاً از دانه یا میوه آن استفاده میکنند.

وی گفت: بادیان دارای رایحه و اسانس است و از مهمترین خاصیت بادیان میتوان به افزایش اشتها، مقوی و محرک معده و روده اشاره کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: گیاه دارویی بادیان به عنوان ضد نفخ، ضد درد، ضد اسپاسم به اشکال مختلف مصرف میشود.

صالحی سورمقی گفت: از بادیان معمولاً در ادویههای مختلف مانند «کاری» استفاده میشود و میتوان به صورت مستقل نیز مصرف کرد که اثرات آن شبیه زیره و رازیانه است.