مقاله: ارزیابی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس اندام‌های مختلف Teucrium stocksianum Boiss

 

نویسنده

علیرضا یاوری 

استادیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

 

چکیده

Teucrium stocksianum L یکی از گیاهان دارویی متعلق به تیره نعناع (Lamiaceae) می‌باشد. در این تحقیق، اندام‌های مختلف (برگ، گل و ساقه) این گونه از منطقه نیکشهر استان سیستان و بلوچستان جمع‌آوری گردیده و از نظر مقدار اسانس و تنوع ترکیب‌های شیمیایی موجود در آنها مورد بررسی قرار گرفتند. اسانس نمونه‌ها به‌روش تقطیر با آب، استخراج و ترکیب‌های شیمیایی آنها با دستگاه گاز کروماتوگرافی (GC) و گاز کروماتوگرافی متصل به طیف‌سنج جرمی (GC-MS) شناسایی گردید. عملکرد متوسط اسانس گل، برگ و ساقه به‌ترتیب ۰.۶۸، ۰.۴۲ و ۰.۱۳ درصد (وزنی/وزنی) به‌دست آمد. همچنین، در اسانس گل، برگ و ساقه به‌ترتیب ۳۳، ۳۵ و ۳۲ ترکیب شناسایی شد. آلفا-پینن (۲۳-۸.۶%)، بتا-پینن (۱۰-۴.۹%)، دلتا-کادنین (۲۴.۶-۴.۳%)، کاریوفیلن اکساید (۸.۶-۱.۴%) و ویریدیفلورول + گوایول (۷.۶-۶.۱%) عمده‌ترین ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس بودند. اسانس گل و برگ غنی از هیدروکربن‌های مونوترپنی (به‌ترتیب ۳۵.۶ و ۵۰.۳%) و اسانس ساقه غنی از هیدروکربن‌های سسکویی‌ترپنی (۴۲.۳%) بودند. یافته‌های این پژوهش نشان داد که گل مریم‌نخودی بلوچستانی پتانسیل تولید اسانس بیشتری نسبت به برگ و ساقه داشت.

 

برای دریافت مقاله کامل روی دکمه دانلود کلیک کنید

دانلود

Please follow and like us:
Pin Share