به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از پژوهشکده گیاهان دارویی، گیاهان دارویی به روش های مختلف جهت دفع حشرات مورد استفاده قرار می گرفته است.

این روش ها شامل استعمال خوراکی، استعمال روی بدن یا لباس و انواع استعمال های خارجی است.

از روش های استعمال خارجی می توان به محلول پاشی، گرد پاشی، بخور دادن، ایجاد تله های جاذب و کشنده و دود دادن اشاره کرد.

 روش دود دادن:  مورد، سیاهدانه، سرو، صنوبر، مقل و آنغوزه، اشق، چوب  و برگ انار، باریجه و ایرسا.

روش دود دادن گیاه خشک دومین روش متداول است.

هفت گیاه سیاهدانه، اسپند، چنار، برگ بو، ترمس، سیر و کندر هم به صورت آب پز و هم به صورت دود دادن کاربرد دارد.

روش محلول پاشی: حنظل، خرزهره، خرنوب و خارخسک

 روش بخور دادن: کلپوره و زرنباد