مقاله: تأثیر روش‌های مختلف خشک کردن مایکروویو، سایه و آفتاب بر خصوصیات کیفی میوه سماق (Rhus coriaria L.)

نویسندگان

علی حسنی ۱  محمد هادی خوش تقاضا  ۲  محمدتقی عبادی  ۳

۱ دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

۲ استاد، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

۳ استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق تأثیر روش خشک کردن با دستگاه مایکروویو (در پنج توان: ۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰ و ۱۰۰۰ وات) بر زمان خشک کردن، تغییرات رنگ، میزان اسیدهای آلی و ویتامین C میوه سماق (Rhus coriaria L.) بررسی گردید و با روش سنتی (خشک کردن در سایه و آفتاب) مقایسه شد. این آزمایش براساس طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد و برای یافتن نقاط بهینه از نظر کمترین زمان خشک شدن و تغییرات رنگ و بیشترین میزان اسیدهای آلی و ویتامین C در طی خشک کردن میوه سماق از روش سطح پاسخ (RSM) استفاده شد. نتایج نشان‌دهنده تأثیر معنی‌دار روش خشک کردن مایکروویو در سطح ۵% بر تغییرات رنگ، میزان اسیدهای آلی و ویتامین C و در سطح ۱% بر زمان خشک شدن بود. در بین توان‌های مختلف خشک‌کن مایکروویو، بیشترین و کمترین مقدار اسیدهای آلی به‌ترتیب در توان‌های ۱۰۰۰ و ۶۰۰ وات با مقادیر ۱.۴۶ و ۱.۱۱ میلی‌گرم بر ۱۰۰ گرم بدست آمد و بیشترین و کمترین میزان ویتامین C به‌ترتیب در توان‌های ۶۰۰ و ۱۰۰۰ وات با مقادیر ۰.۴۰ و ۰.۲۶ میلی‌گرم بر ۱۰۰ گرم حاصل شد. بهترین نقطه خشک کردن سماق به‌وسیله خشک‌کن مایکروویو از نظر کمترین زمان خشک شدن و تغییرات رنگ و بیشترین مواد شیمیایی در توان ۸۱۵ وات بدست آمد. در نهایت کمترین تغییرات رنگ و بیشترین مقدار اسیدهای آلی و ویتامین C در روش خشک کردن سنتی در سایه مشاهده شد.

 

برای دریافت مقاله کامل روی دکمه دانلود کلیک کنید

دانلود