شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلم کاشت گیاه دارویی کاسنی در کشور بلژیک با هدف استخراج اینولین از ریشه های این گیاه را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.

.