به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایسنا، متاسفانه در سال های اخیر برخی از این گیاهان و به ویژه گونه های منحصر به استان همدان رو به انقراض می روند.

آقای سلیمانی کارشناس منابع طبیعی با بیان اینکه تعدادی از این گونه های ارزشمند از جمله گون سفید و زرد ، آذربه و مفراح فقط در همدان رشد می کند گفت : دلایل رو به انقراض رفتن گونه های گیاهی برداشت غیر اصولی ، چرای بی رویه و زود هنگام دام در مراتع است.

آقای کلوندی کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان هم گفت : کشت گیاهان داوریی با توجه به ظرفیت و نعمت خدادادی منابع طبیعی، راهبردی برای ایجاد فرصت های شغلی پایدار، افزایش تولیدات ملی و صرفه جویی در مصرف آب است.

وی با اشاره به پرورش شماری از گونه ها مثل موسیر، مفراح ، بادرنجبویه و آذربه برای جلوگیری از انقراض در باغ گیاهان دارویی در شهر همدان افزود: این باغ هم اکنون به یک ذخیره گاه ژنتیکی تبدیل شده است.

استان همدان هم اکنون در تولید و سطح زیرکشت گیاهان دارویی در جایگاه چهارم کشور قرار دارد.