شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلم کاشت، داشت و برداشت سیر توسط کشاورزان ژاپن را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.
.