برداشت گلرنگ از مزارع استان اصفهان

برداشت گلرنگ از مزارع استان اصفهان

برداشت گلرنگ کاجیره

برداشت کاجیره

برداشت گلرنگ از مزارع استان اصفهان

گلرنگ کاجیره

گلرنگ استان اصفهان

Please follow and like us:
Pin Share