برداشت گلرنگ از مزارع استان اصفهان

برداشت گلرنگ از مزارع استان اصفهان

برداشت گلرنگ کاجیره

برداشت کاجیره

برداشت گلرنگ از مزارع استان اصفهان

گلرنگ کاجیره

گلرنگ استان اصفهان