شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلم بازدید از آزمایشگاه آنالیز اسانس و عطر فرانسه (ERINI) را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. این بازدید توسط شرکت آرومد در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ صورت گرفته است.

.