شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلم بازدید از شرکت عطرسازی PCW فرانسه را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. این بازدید توسط شرکت آرومد در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ صورت گرفته است.

.