شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلم مصاحبه با جناب آقای وحید گرجی و سرکار خانم مریم دیباجی، موسسان شرکت های زردبند و سینره را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. این مصاحبه در برنامه حرف حساب (۳ اردیبهشت ۱۳۹۹) انجام شده است.

.

.