به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی، تشکری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، تاکید کرد: خراسان شمالی ظرفیت بسیار خوبی در کشت و تولید گیاه دارویی زیره سبز دارد.
وی تصریح کرد: خراسان شمالی استانی کم آب است، بنابراین برای مقابله با این بحران باید به سوی کشت گیاهان دارویی همچون زیره سبز پیش رفت.
تشکری افزود: در حال حاضر زیره سبز در شهرستانی همچون اسفراین کشت می‌شود که با انجام دو آبیاری بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم محصول در هکتار برداشت می‌شود.
وی ادامه داد: شرایط آب و هوایی در این استان برای کشت گیاهان دارویی بسیار مناسب است و از سوی دیگر ازآنجاییکه قالب زمین‌های قابل کشت برای گیاهان دارویی در استان خرده مالکی هستند، می‌توان این امر را در این زمین‌ها مدیریت کرد.
این مقام مسئول بیان کرد: تاکید بر این است تا تولید گیاهان دارویی در سر فصل خانوار روستایی به ویژه بانوان روستایی قرار گیرد.