به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: در یک ماه و نیم گذشته این میزان گیاه دارویی شامل آویشن شیرازی، بُن سرخ، تَره کوهی، زیره سیاه، شَنگ، مریم نخودی، قارکوهی، پنیرک، بیلهر، کَنگر و کرفس کوهی از رویشگاه های منابع طبیعی استان برداشت شده است .

آبتین میرطالبی با بیان اینکه از مجموع گیاهان دارویی شناسایی شده، تنها ۴۵ نوع در استان برداشت می شود، گفت: برداشت این گونه های دارویی حدود ۵۰۰ میلیارد ریال برای بهره برداران سود به همراه داشته و برای ۲۵۰ هزار نفر روز اشتغال ایجاد شده است. وسعت مراتع طبیعی استان اصفهان بیش از ۹ و ۶ دهم میلیون هکتار است که بیش از ۶ میلیون هکتار آن را مراتع ، ۳ میلیون هکتار بیابان و حدود ۴۰۰ هزار هکتار را جنگل های دشت کاشت شامل می شود .