به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، در پی مصاحبه این شبکه با دکتر علیرضا خسروی استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و ادعای فرمولاسیون و اختراع داروی گیاهی ایمونوفین توسط ایشان، شرکت دارویی زردبند با ارسال مستنداتی، این ادعا را تکذیب کرد.

از سوی دیگر دکتر مهدی وجگانی ریاست محترم دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران با ارسال نامه ای به شرکت زردبند، از ادعای دکتر علیرضا خسروی به دفاع پرداخته بود که شرکت دارویی زردبند مجددا نتوضیحات و مستنداتی جدید را به این دانشکده ارسال نموده است.

لیکن با توجه به صلاحدید شرکت دارویی زردبند، این نامه و مستندات به صورت محرمانه ارسال گردید.

Please follow and like us:
Pin Share