به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، در راستای فرآوری عناب و ایجاد ارزش افزوده، دوازده محصول فرآورده عناب از مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان خراسان جنوبی در مرحله آزمایشگاهیست که با حمایت دولتی به مرحله تولید صنعتی خواهد رسید.